На 5 юни честваме Световния ден на околната среда

околна среда

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда

Световният ден на околната среда е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

Темата на Световния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: Природата на Ваше разположение” с цел насърчаване на опазването на горите и устойчивото потребление за „зелен“ растеж и в подкрепа на инициативата на ООН – Международна година на горите. Опазването на горите по света трябва да е в нашето колективно съзнание, така че да се промени начинът ни на живот.

Световният ден на околната среда е ден, в който всеки трябва да предприеме действия за запазване на планетата за бъдещите поколения. Всеки човек има значение за тази инициатива и Световният ден на околната среда разчита на Вас, за да се случи това! Ние призоваваме към действие – присъединете се към Световния ден на околната среда и обвържете Вашата загриженост за планетата с всекидневни действия за нейното съхранение!

Горите

Горите заемат една трета от повърхността на Земята и имат ключова роля в борбата срещу изменението на климата, освобождаването на кислород в атмосферата и преработването на въглеродния диоксид.

Гори хранят нашите реки и са от съществено значение за снабдяването с вода на почти 50% от големи градове. Те създават и поддържат плодородието на почвата, помагат за ограничаване на често пагубното въздействие на бурите, наводненията и пожарите.

Великолепни и вдъхновяващи, горите са най-биологично разнообразните екосистеми на повърхността и са дом на повече от половината от сухоземните животни, растения и насекоми.

Горите, също така, осигуряват подслон, работа, сигурност и културно значение за зависимите от горите населения. Те са зелените дробове на Земята и са решаващи за оцеляването на хората по целия свят – всичките седем милиарда от нас.

Горите въплъщават толкова много от това, което е добро и силно в живота ни и въпреки всички тези безценни екологични, икономически, социални и здравни ползи, ние сами унищожаваме горите, чрез които живеем и дишаме.

Глобалното обезлесяване продължава с обезпокоителни темпове – всяка година 13 милиона хектара гори са унищожени. Краткосрочни инвестиции за пряка изгода (например, дърводобива) съставляват огромна част от загубите. Хората, чиято прехрана зависи от горите, се борят да оцелеят. Много ценни видове са застрашени от изчезване. Биологичното разнообразие е подложено на унищожение.

Опазването на горите и разширяването им трябва да бъде признато като бизнес възможност. Услугите, осигурявани от горите са основни за всеки аспект на качеството на нашия живот. И отговорът на устойчивото управление на горите, движещо се към зелената икономика се намира в нашите ръце.

Опазването на горите изисква промяна в начина на живот

Ако някога сте се чудели как би било възможно да спасите цяла гора, просто направете малки промени в начина си на живот. Горите играят няколко роли в живота ни, в това число осигуряване на източник на препитание, убежище за много видове и чист въздух за всички.

В резултат на нарастване на нивата на замърсяване горите все по-често се наричат „белите дробове на Земята“. Това е така, тъй като обезлесяването и деградацията на горите съставлява почти 20% от глобалните емисии на парникови газове, които горите биха погълнали при управление с грижа.

Най-общо, има три основни източника на деградация на горите: търговска сеч, пожари и събиране на дърва за огрев. Насекомите и вредителите също причиняват значителна деградация на горите.

Разлика между обезлесяването и деградацията на горите

Обезлесяването е намаляване на горските площи и е изразено най-вече

в загубата на дървета. Търговската сеч и пожарите са причини за обезлесяването. Все пак е възможно горите да се използват по начин, който гарантира тяхното съществуване. Следователно обезлесяването може да бъде избегнато, когато има гаранция за приемственост в поддържането на горските площи.

Деградацията се отнася до загуба в качеството на горите, а не на тяхната площ. Качеството на една гора може да се наблюдава чрез мониторинг на нивата на оцеляване на екосистемата, като например растителност, почва, флора и фауна. Някои от причините за деградацията на горите са събиране на дърва за огрев, както и насекоми и вредители.

Предимства на горите

Горите предоставят много важни природни ресурси – например дървен материал, гориво, каучук, хартия и лечебни растения. Горите, също така, спомагат за запазване на качеството и достъпността на запасите от прясна вода. Повече от три четвърти от сладководната вода в света идва от горски каптажи. Качеството на водата намалява с влошаването на състоянието на горите и намаляването на площта им, а природни бедствия, като наводнения, свлачища и ерозия на почвата, имат по-големи последици.

Ограничаване изменението на климата

Добре известно е, че горите играят важна роля в борбата срещу изменението на климата; съхранение на двуокис и поглъщане на емисиите на въглероден диоксид от атмосферата в тяхната биомаса.

Икономика и осигуряване на прехрана

Горите осигуряват домове, сигурност и поминък на 60 милиона местни народи, като същевременно допринасят за прехраната на 1,6 милиарда души по целия свят.

Продукти и биологично разнообразие

Влиянието на горите достига още по-далеч. В много от развиващите се страни повече от 80% от употребяваната енергия от хората и индустрията се извлича от горите. Примери за това са дървата за огрев и дървените въглища. Търговията с дървен материал и други горски продукти се оценява на почти 330 милиарда щатски долара годишно. Тази стойност се мултиплицира като се вземат предвид продуктите, използвани в световен мащаб всеки ден. Използването на генетичното разнообразие в горите позволява разработването на нови лекарства, напредък в областта на здравеопазването и науката.

Цифрите

Горите обхващат 31% от общата земна площ, като в същото време поддържат 80% от сухоземното биологично разнообразие, което живее в тях. Много от най-застрашените животни в света живеят в тези гори, което ги прави решаващи за поддържането на екосистемите. Не само животните живеят в горите – те са дом и на повече от 300 милиона души по целия свят.

Какво може всеки от нас да направи ?

Правителствата трябва да разработят и приложат политики, които насърчават устойчивото използване на горите. Те трябва да вземат под внимание възможността за ограждане на области, населени със застрашени видове и да насърчават възстановяването на горите на местата, където те са били унищожени.

Частните компании имат възможността да инвестират разумно в “Зелена икономика”, като едновременно с това развият социално отговорна връзка със своите потребители. Те могат да развият такъв покупателен цикъл, който да осигурява снабдяване само от устойчиво управлявани гори, като например продукти, сертифицирани от Forest Stewardship Council (FSC). Бъдете първите във вашата организация, които да променят фирмата политики по посока на „зелен“ растеж!

Гражданското общество може да играе значителна роля като независимо наблюдава всички заинтересовани страни, повишава осведомеността относно горите и подкрепя инициативи на местно равнище.

Подобно на частните фирми, хората могат да направят мъдър, обмислен избор за това какви продукти закупуват и да набавят само такива горски продукти, които произхождат от възобновяеми източници. Това означава да проверявате дали мебелите, дървения материал, хартията и другите продукти, които купувате, са проверени като произхождащи от законни източници. Бърз и лесен начин да направите това е да проверите за логото на FSC.

Най-важното е, че предприемането на действия по отношение на горите изисква постоянен ангажимент към промяна начина на живот и поради това не е еднократно действие. Вашият нов начин на живот изисква да сте съзнателни по отношение на горите във всеки свой избор, потребление и действие.

Владислав Аврамов