Какво представлява застраховката „Гражданска Отговорност“

застраховка Гражданска Отговорност

Гражданска отговорност е застрахователен договор. Чрез договора по гражданска отговорност застрахователната компания се задължава да покрие в границите на определената застрахователна сума в договора отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение.

Застрахователите изплащат обезщетения и за пропуснатите ползи, които представляват резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред пострадалото лице.

Лице, което притежава МПС регистрирано в Република България и това МПС не е спряно от движение, е задължено да сключва застраховка Гражданска отговорност, която да покрива отговорността му, в случай на причиняване на имуществени или неимуществени вреди на трети лица.

Срокът на застраховката Гражданска отговорност съгласно българския закон е една година и е валидна на територията на държавите, които са страни по споразумението между националните бюра на застрахователните компании от държавите-членки на Европейската икономическа общност, както и други асоциирани страни (в някои случаи застраховката важи извън територията на България след заплащане на допълнителна премия).

Застрахователните компании предлагат и възможност за сключване на допълнителна застраховка „Злополука на местата в МПС“. „Злополука на местата в МПС“ е доброволна застраховка и осигурява застрахователно покритие на всички пътници в МПС, в случай на събитие довело до трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие на ПТП.

Към застраховка „Гражданска отговорност“ се предлага и застраховка ”Злополука на пътниците в обществения транспорт”. Застраховката е задължителна за всички МПС които извършват обществен транспорт. Тази застраховка осигурява покритие за живота, здравето и телесната цялост на пътниците в превозните средства от обществения транспорт, както и за лицата намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане.

Водачът на автомобила е длъжен винаги да носи документа за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобила, който управлява в момента. Същото важи и ако автомобилът тегли ремарке.

В момента задължение на собственика/водача на автомобила е да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на МПС-то стикера за „Гражданска отговорност“, даден му от застрахователя, при сключване на договора по „Гражданска отговорност“, както и да носи контролния талон към него.

Ако стикерът липсва, органите на КАТ налагат глоба от 50 лева. А ако при същата не се предостави на проверяващия и полицата за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, то глобата нараства с още 10 лева.

След като бъдат приети промени в Кодекса за застраховането ще отпадне и задължението да лепим стикери „Гражданска отговорност“ на предното стъкло на автомобила.